:شرکت رهجویان صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش محصولات شرکت های ذیل در استان اردبیل می باشد

شرکت پمپیران

شرکت موتوژن

شرکت مکانیک آب

شرکت ایران مدار

شرکت تلمبه سازان تبریز

شرکت صنایع نوید موتور

شركت موتورسازان

شركت جمکو

گروه ایران ترانسفو

شرکت پمپ سازی نوید سهند